1 2

НачалоТП „Държавно горско стопанство Самоков”


НОВИНИ

ОБЯВА
14/07/2020
ОБЯВА


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
10/04/2020
ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
10/04/2020
Относно: Документи свързани с горската сертификация