1 2

НачалоНовини

ОБЯВА

14/07/2020

ОБЯВА
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

10/04/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

10/04/2020

Относно: Документи свързани с горската сертификация
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

10/04/2020

ОТНОСНО:Участие мониторинга на горите с висока консервационна стойност на тероторията на ТП ДГС Самоков
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

30/03/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на АОП
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

25/03/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

07/02/2020

На основание заповед № РД 07-1332/27.12.2019 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на поземлен имот /ПИ/ в горска територия – държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков” /ТП „ДГС Самоков”/.
ОБЯВЛЕНИЕ

23/01/2020

На основание заповед № РД 07-1332/27.12.2019 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на поземлен имот /ПИ/ в горска територия – държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков” /ТП „ДГС Самоков”/.
ОБЯВЛЕНИЕ

14/01/2020

На основание заповед № РД-07-1272/04.12.2019 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, утвърдена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков” /ТП „ДГС Самоков”/.
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2019

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2020Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС Самоков
ИНФОРМАЦИЯ

26/08/2019

ТП ДГС САМОКОВ уведомява жителите на община Самоков, че за отоплителния сезон 2019/2020 са одобрени за директна продажба по ценоразпис 4190 пр. м.3 дърва за огрев
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2018

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2019Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС Самоков
ОБЯВА

27/08/2018

ТП ДГС САМОКОВ уведомява жителите на община Самоков, че за отоплителния сезон 2018/2019 са одобрени за директна продажба по ценоразпис 4190 пр. м.3 дърва за огрев
КОНКУРС

08/01/2018

Конкурс за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) "Луковица" в района на ТП ДГС Самоков
ОТКРИТ КОНКУРС

04/08/2017

Товаренето, транспортирането и разтоварването на дървесина от временен горски склад до двора на административната сграда на ТП ”ДГС Самоков”
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2016

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2017Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС Самоков
ЗАПОВЕД

14/10/2016

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 15-16.10.2016г. на територията на ТП ДГС Самоков
ОБЯВЛЕНИЕ

05/10/2016

На основание на Заповед № РД-07-1045/30.08.2016 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието и храните се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 5 (пет) години на поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков”
СЪОБЩЕНИЕ

15/07/2016

Във връзка с издадена Заповед №РД-49-267/13.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която са утвърдени „Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ”, Ви уведомяваме, че считано от 18.07.2016 г. „ЮЗДП” ДП гр. Благоевград започва прием на документи за купуване на малки горски имоти.
УКАЗАНИЯ

13/07/2016

Указания съгласно писмо с рег. индекс 91-1537/07.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството
 1  2  3